Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry

Seura pähkinänkuoressa

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry on perustettu vuonna 1900. Seuran alkuperäinen nimi oli Kouvolan Naisvoimistelijat (1900-2000) ja se muutettiin Kouvolan Jumppaseuraksi vuonna 2000. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2010 seuran täyttäessä 110 vuotta.

Viime vuosina seurassa on ollut noin 150 aikuis- ja 300 lapsijäsentä. Lisäksi Tempon pyörittämissä kaupungin terveyden edistämisen ryhmissä on liikkunut noin 260 jäsentä. Yhteensä jäseniä on siis reilu 600.

Liikuntaryhmiä/-tunteja on vuosittain noin 50, joista lasten ja nuorten ryhmiä on noin 15 ja perheliikuntaryhmiä 5. Aikuisten tunteja on noin 30 erilaista mukaan lukien kesätunnit. Vuodessa Tempo liikuttaa jäseniään yhteensä siis yli 1500 tuntia vuoden aikana.

Liikuntaryhmien ohjaajia on Tempossa yli 30 ja lisäksi toimistolla työskentelee 1 osa-aikainen työntekijä. Hallitukseen kuuluu 8-9 jäsentä.

Tempo on aikuisliikunnan Tähtiseura.

 

Säännöt

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Kouvolan liikunta- ja voimistelurseura Tempo ry ja epävirallinen lyhenne on Tempo. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä näissä säännöissä nimitystä seura.

2 § SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on edistää jäsenistönsä liikuntaa ja tarjota eri ikäisille mahdollisuuksia harrastaa monipuolista voimistelua ja liikuntaa harrastus- ja kilpaurheilutasolla harrastajien edellytysten ja tarpeiden mukaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Toiminnan tavoitteena on laaja-alaisen ja tasa-arvoisen liikuntakulttuurin edistäminen.

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tarkoitustaan seura toteuttaa

1) tekemällä voimistelu- ja liikuntakasvatustyötä, järjestämällä jäsenilleen;
-kunto- ja terveysliikuntaa eri ikäisille
-voimistelun eri lajien harjoitus- ja valmennus- ja kilpailutoimintaa,
-koulutustoimintaa,
-tiedotus- ja suhdetoimintaa.

2) järjestämällä voimistelu- ja liikuntaharjoituksia sekä koulutustilaisuuksia

3) järjestämällä näytöksiä, kilpailuja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa,

4) hankkimalla tarvittavia välineitä ja materiaaleja,

5) vaikuttamalla paikkakunnan liikunta-, terveyskasvatus- sekä liikuntapaikkasuunnitteluun ja – toteutukseen aloittein, ehdotuksin ja kannanotoin,

6) harjoittamalla julkaisutoimintaa.

4 § TOIMINNAN TUKEMINEN
Toimintansa tukemiseksi seura voi:
1) harjoittaa julkaisutoimintaa,
2) välittää jäsenistölleen voittoa tavoittelematta liikuntaan liittyviä välineitä, asuja ja tarvikkeita,
3) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,
4) omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.
5) järjestää huvi- ja tanssitilaisuuksia, rahainkeräyksiä ja arpajaisia,
6) harjoittaa bingotoimintaa
7) harjoittaa majoitus- ja ravitsemusliikettä.

5 § SEURAN JÄSENYYS LIITOSSA
Seura kuuluu jäsenenä Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:een, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi ja noudattaa liiton ja niiden kansallisten ja kansainvälisten liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

6 § SEURAN JÄSENET
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Seuran sääntöjen lisäksi seuran jäsen sitoutuu noudattamaan liiton ja niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen liitto on.

Seuran kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran hallitus voi hyväksyä kannattajajäseneksi yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet suorittavat seuran syyskokouksen päättämät liittymis- ja jäsenmaksut.

Seuran aikaisempien sääntöjen mukaiset saavutetut jäsenedut säilyvät.

7 § SEURASTA EROAMINEN
Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero astuu voimaan heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava jäsen on velvollinen maksamaan seuralle jäsen- ja muut maksut sekä hoitamaan sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

8 § JÄSENEN EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITOTOIMET
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksun maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Seura ja sen jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassaolevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopinsäännöstöä sekä Kansainvälisen Olympiakomitean antidopingsäännöstöjä.

Näitä sääntöjä, liiton kilpailusääntöjä, hyviä tapoja tai liikunnan eettisiä arvoja tai urheilun reilunpelin periaatteita vastaan rikkonutta liiton jäsenseuraa tai sen henkilöjäsentä liitto voi rangaista antamalla varoituksen, poistamalla kilpailuoikeuden tai erottamalla jäsenyhdistys liitosta. Muusta seuraamuksesta kuin liitosta erottamisesta on määrätty lähemmin liiton kilpailusäännöissä. Kilpailuoikeuden poistamisesta seuraa kaikkien niiden kilpailuoikeuksien menettäminen, jotka seuralla tai sen henkilöjäsenellä on liitossa tai sen jäsenyhdistyksessä vapautumatta kuitenkaan velvollisuuksista liittoa tai sen jäsenyhdistystä kohtaan Dopingrikkomukset ja antidopingsäännöstöön sitoutuneelle henkilölle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:
Kielletty aine tai näyttö kielletyn aineen käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä

Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys

Kieltäytyminen dopingtestistä

Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Dopingtestin manipulointi

Dopingaineiden hallussapito

Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen

Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena kilpailutuloksen mitätöinti, urheilutapahtuman tulosten hylkääminen, urheilun toimintakielto ja kirjallinen varoitus.

Antidopingsäännöstöön sitoutunut henkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralle, lajiliitolle sekä kansainvälisille lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
Urheilulle vieraiden aineiden käyttö
– Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
– Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena kilpailu- ja harjoitustilanteissa
– Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
– Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteissa
– Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu
– Urheiluhuijaus
– Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
– Tuloksista etukäteen sopiminen
– Vedonlyönti
– Vedonlyönti omasta kilpailusta
– Lahjonta
– Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
– Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena liiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto. Liitto tai sen asemasta tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetuilla tavalla.

Hallitus päättää myös muista kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan liiton sääntöjä ja määräyksiä.

Ennen erottamista jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi, ellei perusteena ole jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

9 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSUT
Seuran kevätkokous päättää vuosittain varsinaisilta jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymis- ja jäsenmaksujen ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Kunniajäseniltä eikä kunniapuheenjohtajalta peritä jäsenmaksua.

10 § SEURAN KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous pidetään syys-marraskuussa. Hallitus kutsuu seuran kokouksen koolle vähintään 8 päivää ennen kokousta ilmoittamalla siitä seuran internetsivuilla. Kokouskutsussa on huomioitava yhdistyslain 24 §:n määräykset.

11 § ASIOIDEN KÄSITTELY SEURAN KOKOUKSISSA
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus
6) Esitetään hallituksen laatima tilinpäätös ja tilintarkastajien antama lausunto
7) Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8) Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
9) Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
10) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
12) Päätetään kokous
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Avataan kokous
2) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijat
3) Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet
4) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5) Vahvistetaan tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
6) Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
7) Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
8) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa. Mikäli valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita.
9) Vahvistetaan tulevan tilikauden ( 1.7 – 30.6 ) liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
10) Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
11) Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 30 päivää ennen kokousta hallitukselle kevätkokouksessa käsiteltäväksi, mikäli asiaa ei ole kokouskutsussa mainittava
12) Päätetään kokous
Seuran kokouksissa asiat ratkaistaan yksikertaisella ääntenenemmistöllä lukuun ottamatta yhdistyslain 27 §:n 3) kohdassa mainittuja tapauksia.
Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

12 § SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä jonkin määrätyn asian takia sitä hallitukselta vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on kutsuttu koolle.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.Kokouskutsussa noudatetaan seuran kokouksen koollekutsumissääntöjä.

13 § SEURAN TOIMINNAN JOHTAMINEN
Seuran toimintaa ja taloutta johtaa kevätkokouksen valitsema hallitus.
Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitut 6 – 9 jäsentä. Hallituksen jäsenistä kolmannes on erovuorossa vuosittain, aluksi arvan sittemmin vuoron mukaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain ja nimeää muut tarvittavat toimihenkilöt.

14 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tarpeen vaatiessa tai kun vähintään puolet hallituksen jäsentä kirjallisesti sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Hallituksen tehtävänä on:
– kutsua koolle, valmistella ja panna seuran kokousten päätökset täytäntöön
– edustaa seuraa
– johtaa ja kehittää seuran toimintaa
– vastata seuran omaisuudesta ja taloudesta
– hyväksyä ja erottaa jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
– nimetä tarvittaessa seuran jaostot, valiokunnat ja työryhmät
– tehdä seuran toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
– tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
– hankkia ja kouluttaa ohjaajia ja muita seuratoimijoita
– hoitaa seuran tiedotustoimintaa
– päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
– laatia toiminnasta vuosittain vuositilastot ja lähettää ne liiton sääntöjen mukaisesti liittoon
– valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
– päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä sekä tehdä esitykset muista kunnia-ja ansiomerkeistä
– sekä suorittaa muut yhdistyslain tai sääntöjen vaatimat määräaikaiset toimenpiteet.

15 § SEURAN TILINTARKASTUS
Seuran tilit päätetään vuosittain ajalta 1.7. – 30.6. Hallituksen on jätettävä tilit tilintarkastajille viimeistään 4 viikkoa ennen syyskokousta. Tilintarkastajien tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

16 § SEURAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai seuran hallituksen nimeämä muu henkilö kukin yksin. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

17 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Tullakseen hyväksytyksi sääntömuutoksen on saatava 3/4 äänten enemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä. Muutos on ilmoitettava yhdistysrekisteriin merkittäväksi.
Sääntöjen muuttamisesta on mainittava kokouskutsussa.

18 § SEURAN PURKAUTUMINEN
Seuran purkamista koskeva päätös on tehtävä seuran kahdessa, vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä kokouksessa, joista toinen on seuran varsinainen kokous. Päätöksen on, tullakseen hyväksytyksi, saatava molemmissa kokouksissa 3/4 ääntenenemmistön kannatus äänestyksessä annetuista äänistä.

Seuran purkamisesta on kokouskutsussa ilmoitettava.

Jos seura purkautuu, luovutetaan jäljelle jäävät varat purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran tarkoitusta toiminta-alueella voimistelutoimintaa edistävään tarkoitukseen tai Suomen Voimisteluliitto Svoli ry:lle käytettäväksi seuran tarkoitusperien toteuttamiseen.

19 § YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä.

Toimintasuunnitelma 2019 – 2020

1. YLEISTÄ
Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry, Tempo, on Kouvolassa toimi-va liikuntaseura, joka kuuluu jäsenseurana Suomen Voimisteluliitto ry:hyn.
Tuleva kausi on seuran 118. toimintakausi. Tempo ry, alkuperäiseltä nimel-tään Kouvolan Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1900, joten tulevan toimintakauden aikana seura täyttää 120 vuotta. Juhlavuotena pyritään tar-joamaan jäsenille erityisen paljon erilaisia lyhyitä kursseja ja kokeilua sekä muuta muista toimintakausista poikkeavaa toimintaa.

Tempon jäsenistö koostuu kaikenikäisistä naisista, miehistä ja lapsista. Kau-della 2018-2019 Tempoon kuului 782 jäsentä. Kaupungin kanssa viimeisinä vuosina tehty yhteistyö on nostanut jäsenmäärää huomattavasti.

Kouvolan Naisvoimistelijoiden Uskollisuuden Kilta nro 58 aloittaa 38. toimintakautensa. Kilta laatii oman toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa. Kilta järjestää jäsenilleen voimistelua sekä muuta virkistystoimintaa, kuten retkiä.

2. TOIMINNAN TARKOITUS
Tempon tavoitteena on tarjota jäsenistölleen mahdollisuus kokea liikunnan iloa ja elämyksiä ohjatuilla tunneilla, sekä positiivista yhdessä tekemistä seu-ran järjestämissä tapahtumissa. Seura pyrkii tuomaan liikuntaharrastuksen lähelle jokaista ydinkouvolalaista edulliseen hintaan. Liikuntapaikat sijaitsevat eri puolilla Kouvolan keskustaa ja sen lähiympäristöä; koulujen liikunta-saleissa, liikuntahalleissa ja tanssisaleissa. Rahaa budjetoidaan eniten siihen, mikä on toiminnan kannalta tärkeää, eli liikuntaryhmien pyörittämiseen (ohjaajien palkat, koulutus, välineet ja äänentoistolaitteet).

2.1 LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
Tavoitteena on monipuolisen, laadukkaan, terveyttä edistävän ja lasten kehi-tystä tukevan liikunnan tarjoaminen eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Pääpaino lasten- ja nuorten tuntitarjonnassa on voimistelussa. Lasten- ja nuorten ryhmien viikkotunnit pyörivät pääsääntöisesti syksystä kevääseen, mutta myös kesällä pyritään järjestämään toimintaa muun muassa perheille. Seura pyrkii järjestämään innokkaille lapsiryhmille esiintymismahdollisuuksia kauden aikana etenkin omissa tilaisuuksissaan. Kaudella 2019-2020 jatketaan akrobatiavoimistelun kilparyhmää, joka on ollut kuluneella kaudella suosittu ja jonka voimistelijat ovat edistyneet nopeasti lajissa. Teline- ja akrobatiavoimistelun olosuhteita pyritään parantamaan. Neuvotteluja akrobatialajeihin sopivan ja pelkästään niiden harjoitteluun varatun salitilan järjestämisestä jatketaan kaupungin liikuntapalveluiden ja tilapalveluiden kanssa. Lisäksi telinevoi-mistelussa käytettävien välineiden hankintoja tehdään taloustilanteen niin salliessa. Kynnys tulla toimintaan mukaan pidetään matalana edullisilla kau-simaksuilla ja mahdollisuudella harrastaa ilman kilpailutoimintaan liittyvää tavoitteellisuutta, suuria harjoitusmääriä ja taloudellista panostusta.

2.2 AIKUISTEN LIIKUNTA
Toiminnan keskeisenä painopisteenä on terveyttä edistävän harrastuksen tarjoaminen aikuisille. Seura pyrkii tuottamaan laadukasta kunto- ja terveys-liikuntaa eri-ikäisille ja erikuntoisille naisille ja miehille. Seuran viikkotunnit pyörivät syksystä kevääseen ja kesäkaudella järjestetään kaikille avointa puistojumppaa Urheilupuiston alueella sekä muita matalan kynnyksen kesätunteja. Yhteistyötä Kouvolan kaupungin kanssa jatketaan ja kehitetään järjestämällä osa Liikunta ja kulttuuri -toimialan liikuntapalveluiden aikuisille suunnatuista ohjatuista päivätunneista. Seurassa halutaan edelleenkin korostaa sitä, että aikuisten tunneille on matala kynnys tulla ja siellä koetaan yhteisöllisyyttä.

3. TOIMINTAKAUSI
Syyskausi alkaa maanantaina 2.9.2019 ja päättyy sunnuntaina 15.12.2019. Kevätkausi alkaa tiistaina 7.1.2020 ja päättyy sunnuntaina 26.4.2020. Koulu-jen syys- ja hiihtolomaviikoilla ei ole jumppia. Kesäkausi alkaa maanantaina 27.4.2020 ja päättyy sunnuntaina 30.8.2020.

4. TOIMITILAT JA HENKILÖSTÖ
Seuran toimisto sijaitsee vuokratiloissa Sivistys- ja Urheilutalosäätiön omistamassa kiinteistössä osoitteessa Ilmarinkatu 3. Toimisto palvelee asiakkaita vähintään yhtenä päivänä viikossa. Toimistolla seuran asioita hoitaa määrä-aikainen työntekijä, joka työskentelee osa-aikaisesti. Palkattu henkilö vastaa toimistotehtävien lisäksi verkostoitumisesta, kehittämisestä ja uusien yhteistyömahdollisuuksien luomisesta muiden seurojen, yritysten ja kaupungin kanssa.

Seuran viikkotunteja vetää noin 20 koulutettua ohjaajaa ja apuohjaajaa. Seu-ra huolehtii ohjaajien osaamisesta tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistua mm. Voimisteluliiton sekä Kymenlaakson Liikunnan järjestämiin koulutuksiin.

5. HALLINTO
Seuran hallinnosta vastaa kevätkokouksen valitsema hallitus. Hallituksessa toimivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä 5 – 8 muuta jäsentä. Pu-heenjohtaja valitaan vuodeksi ja hallituksen jäsenet kolmeksi vuodeksi ker-rallaan. Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Hallituksen jäsenet osallistuvat Suomen Voimisteluliiton, Kymenlaakson Liikunnan ja Etelä-Suomen Liikunnan ja Urheilun seuratoiminnan koulutuksiin mahdollisuuk-sien mukaan.

Seuran hallitus pyrkii siihen, että seuralla olisi edustaja niiden järjestöjen sääntömääräisissä kokouksissa ja tilaisuuksissa, joissa seura on jäsenenä
(Suomen Voimisteluliitto ja sen Etelä-Suomen alue, Kymenlaakson Liikunta ry, Kymenlaakson Urheiluseurojen yhdistys ry, Kouvolan Sivistys- ja Urheilu-talosäätiö, Kuntotalon tanssitoimikunta ja Kouvolan Ydinkeskusta ry). Lisäksi hallituksesta pyritään saamaan aina osallistuja Kouvolan alueen voimistelu-seurojen yhteistapaamisiin, joita on noin kaksi kertaa vuodessa.

Sääntömääräinen syysvuosikokous pidetään syys – marraskuussa ja kevät-vuosikokous maalis – toukokuussa. Kokouksissa käsitellään seuran sääntöjen määräämät asiat. Kokouksista ilmoitetaan jäsenistölle seuran nettisivuilla ja jäsentiedotteissa.

Uskollisuuden Killalla on oma johtokuntansa. Kilta päättää omissa syys- ja kevätvuosikokouksissaan Killan sääntöjen määräämät asiat.

6. TALOUS
Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsen- ja jumppamaksuilla, erilaisilla toiminta- ja hankeavustuksilla sekä talkootyöllä. Merkittävin talkootyön muoto ovat Kuntotalon tanssitoimikunnan säännöllisesti järjestämät tanssit, joissa seuran vapaaehtoiset toimivat järjestysmiehinä ja keittiöapulaisina. Yhtenä varainhankinnan muotona käytetään yritysyhteistyötä. Tulevalla toimintakaudella osa aikaisempien tilikausien mahdollisesta ylijäämästä käytetään 120-vuotisjuhlavuoden kuluihin sekä välinehankintoihin. Haasteet kaupungin taloudessa sekä Kuntotalon tanssien tuottojen väheneminen heijastuvat myös seuran taloussuunnitteluun tulevina kausina.

7. VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI
Seuran toiminnasta tiedotetaan ensisijaisesti seuran internet-sivuilla. Jäse-nistölle lähetetään sähköinen jäsenkirje vähintään syksyllä ja keväällä sekä tiedotetaan asioista myös ohjaajien välityksellä etenkin lapsijäsenten huolta-jille. Ohjaajien osalta viestintä tapahtuu pääosin viestipalvelu whatsapp:n vä-lityksellä. Seuralla on käytössä myös omat Facebook –sivut, joissa jaetaan tietoa etenkin Tempon järjestämistä tapahtumista sekä tunteihin liittyvistä muutoksista. Tuntiperuutuksissa käytetään myös tekstiviestipalvelua, jolla tieto peruutuksesta saadaan nopeasti jäsenille. Markkinoinnilla ja mainonnalla pyritään lisäämään seuran tunnettavuutta Kouvolassa.